Primitive Stripe
Primitive Stripe (PS)
Boho
Boho (BH)
Shibori
Shibori (SB)